Flyttfåglar

Hanhikivi udde är en huvudanhalt för flyttfåglar och udden får besök av exceptionellt stora fågelskaror. Antalet flyttfåglar på Hanhikivi är för vissa arter veterligen större än på någon annan plats i Finland. Särskilt rikligt förekommer exempelvis många vadare, sädgås, grågås, trana, rovfågel samt sångsvan. Sist nämnda fågel räknas om våren i över 10 000-tal, om hösten i över 15.000 individer.

Över 200 observerade fågelarter

I området har en stor mängd sällsynta arter påträffats, bl.a. vitnackad svärta, amerikansk bläsand, amerikansk kricka, rostand, brednäbbad simsnäppa, sibirisk piplärka och bergstaigasångare.

Fågeltornet vid Tankokari på södra kanten av Hanhikivi udde hör till landskapets bäst renommerade observationsplatser för flyttfågelsträck. Varje år ges det en av topplaceringarna i BirdLife Finlands Tornien taisto-tävling.

Takaranta fågelområde

Den norra stranden av Hanhikivi udde, Takaranta, är en nationellt värdefull födo- och rastplats för vatten- och strandfågelarter. Vattenfåglarna samlas på våren och kan som mest vara 3000–4000 individer, på hösten 1000–2000 individer.

Talrikast är gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, vigg och knipa. På våren är svanpopulationen 300 individer och på hösten 500 individer. Som mest har över 2000 vadare vilat ut i området.

De grågäss som häckar i närheten anländer sommartid med sina ungar till Takaranta för att rugga. De senaste åren har över 200 individer setts.