Häckande fågelarter

Över 100 häckande fågelarter

I Hanhikivi eller dess omedelbara närhet häckar ett mycket mångsidigt fågelbestånd på nära 20 hotade arter. Havstrandängarna, skären och våtmarkerna erbjuder häckplatser åt otaliga vattenfåglar, vadare och måsfåglar. I skogarna i området lever ett värdefullt fågelbestånd. Uggla, rovfågel och ett sällsynt tätt bestånd av mindre hackspett förekommer.

Häckande specialarter

På Hanhiki udde eller i dess omedelbara närhet häckar:

Starkt hotade arter

 • rödspov
 • brushane
 • småtärna

Sårbara arter

 • årta
 • stjärtand
 • roskarl
 • gulärla
 • stenskvätta
 • mosnäppa
 • bivråk
 • svarthakedopping
 • gravand
 • silltrut
 • blå kärrhök
 • vigg
 • smalnäbbad simsnäppa

I området häckar dessutom en utrotningshotad rovfågel som av sekretesskäl inte yppas.

Av arterna i bilaga I i EU:s fågeldirektiv häckar eller markerar 21 fågelarter regelbundet revir, sex arter markerar tillfälligt revir, bl.a. pärluggla, berguv, rördrom, trana, dvärgmås, brun kärrhök, blå kärrhök, jorduggla och salskrake.

Det anses att Hanhikivi i nuläget av alla ställen vid Bottenvikens kust är mest sannolik som lyckad häckningsplats för den starkt hotade vitryggiga hackspetten. Vitryggig hackspett iakttas här regelbundet.

På Takaranta har den akut hotade sydliga kärrsnäppan ofta synts till. Arten gynnas av den goda häckningsmiljön på udden där den häckade redan före 1980-talet.

Visste du att?

Av Finlands bestånd av den starkt hotade småtärnan häckar 7 % i Kultalanlahti i norra delen av Hanhikivi.