Hanhikivi udde

Naturen i Hanhikivi uppvisar hörbar och synlig mångfald.

I skydd av Hanhikivi udde mitt i en variationsrik mosaik av naturtyper och olika livsmiljöer häckar över hundra fågelarter och det finns över 250 växtarter på udden. Den flacka udden är synnerligen representativ för hotade naturtyper vid landhöjningskuster. Udden spelar en viktig roll som garant för att de hotade naturtyperna och livsmiljöerna för vårt lands fågel- och växtarter ska bevaras.

“Utforskningen av naturtyperna i Hanhikivi visar att området är särklassigt mångsidigt när det gäller hotade naturtyper. Praktiskt taget hela udden är täckt av sådana naturtyper. Hela udden är också representativ för hotade successionskedjor i skogar vid landhöjningskuster.”
– Norra Österbottens miljöcentral 11/2009

För det mesta höjer sig udden bara 1,5 meter över havsytan. De låga stränderna är ständigt utsatta för stora variationer i vattenståndet i Bottenviken. Vid sydvästlig vind kan havsytan i området stiga upp till +162 cm, och som lägst har vattenytan sjunkit till -129 cm. Variationsintervallet kan bli nästan tre meter.