Naturtyper

Landet höjer sig!

Landhöjningen sätter sin prägel på Hanhikivi udde. Naturen på udden förändras allteftersom havsbottnen friläggs och det under många skeden bildas bälten av havstrandängar, busksnår, lundar och slutligen barrskogar mitt på udden. Området har också för landhöjningskuster typiska flador och glosjöar, många av dem akut hotade.

Hanhikivi udde hör till Finlands landhöjningskusters viktigaste biotopområden. Områdets storlek, enhetlighet, naturtillstånd och viktiga skyddsobjekt talar för att Hanhikiviområdet är exceptionellt typiskt. På Hanhikivi udde finns skyddade naturtyper och vårdbiotoper samt flera privata naturskyddsområden. Här finns också Parhalahti–Syölätinlahti–Heinikarinlampi som ingår i Natura 2000 och är delar av det nationella skyddsprogrammet för fågelsjöar.

Vid landhöjningskusten har land erövrats ur havet alltsedan istiden. Landhöjningen vid Bottenvikens kust är speciellt snabb, omkring 7–8 mm per år. Detta är ett exceptionellt fenomen i världsklass.

Successionsserier av skogar vid landhöjningskusten hör till de mest hotade i Finland och i hela Europa. Denna naturtyp klassas som akut hotad och dess skydd måste ges prioritet enligt EU:s naturdirektiv. Finland bär det internationella ansvaret för att bevara denna naturtyp. Bottenvikens stränder är nyckelområden när det gäller skyddet av Finlands landhöjningskuster.

Naturtyper i Hanhikivi

Akut hotade

 • Successionsserier av skogar vid landhöjningskusten (hela udden)
 • Lågväxta tåg-, gräs- och starrdominerade havsstrandängar  (i hög grad)
 • Högstarrdominerade havsstrandängar
 • Eventuellt också saltskonor.

Starkt hotade

 • Sandstränder vid Östersjön
 • Kustnära lundartade granbestånd
 • Kustnära friska grandominerade moskogar
 • Kustnära torra grandominerade moskogar
 • Glo-lakes (coastal lagoons)
 • Glon
 • Mogna lövdominerade lundartade moskogar

Dessutom över 15 sårbara eller hänsynskrävande naturtyper.

Naturtyper i EU:s naturdirektiv på Hanhikivi bl.a.

 • Natural forests of primary succession stages of landupheaval coast
 • Perenn vegetation på steniga stränder
 • Sandstränder med perenn vegetation i Östersjön
 • Permanenta sanddyner med örtvegetation (grå sanddyner)
 • Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ
 • Laguner
 • Havsstrandängar av Östersjötyp
 • Vegetationsklädda havsklippor
 • Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.