Suojelualueet

Hanhikivi on luokiteltu vuonna 2005 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa luontotyyppiensä ja lajistonsa vuoksi luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeäksi alueeksi. Alue on laajasti suojeltu ja sen suojelukohteisiin lukeutuu niin luonnonsuojelulain, metsälain kuin vesilain suojaamia luontotyyppejä. Alueella esiintyy rantaluontotyyppien ohella mm. varsin edustavia maankohoamisrannikon lehtoja, pieniä luhtia ja korpia.

Hanhikivellä on myös useita yksityisiä luonnonsuojelualueita ja osa niemestä kuuluu Parhalahti–Syölätinlahti–Heinikarinlammen Natura 2000 -alue sekä valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Hanhikiven niemi valittiin vuosina 2005–2006 toteutettuun METSO – merestä metsäksi -hankkeeseen, jonka aikana niemen maa-alasta suojeltiin 170 hehtaaria luonnonarvokauppasopimuksin, ympäristötukisopimuksin sekä ostamalla maata valtiolle.

Kartan lähteinä käytetty Merestä Metsäksi -hankkeen loppuraporttia ja www.birdlife.fi -sivuston Hietakarinlahti–Takaranta -FINIBA-aluekarttaa.

 Merestä metsäksi -hankkeessa suojellut alueet

Luonnonarvokauppasopimuksella 151,13 ha
Ympäristötukisopimuksella 18,30 ha
Ostot valtiolle 3,90 ha

Muilla eri tavoilla suojellut alueet

Yksityinen luonnonsuojelualue 4 ha
Luonnonsuojelulain luontotyypit: merenrantaniityt 94 ha
Vesilain kluuveja 8 ha
Metsälain erityisen tärkeintä elinympäristöjä 18 ha
Kunnan ”omalla päätöksellä” suojelema maa-ala 30 ha